Kontaktai

IS AIVIKS centrinio tvarkytojo kontaktai:

Aplinkos apsaugos agentūra

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000

el.p. aaa@aaa.am.lt

Adresas internete: www.gamta.lt

Klausimus dėl sistemos trukdžių galite pateikti sistemos administratoriui: 

el.p. admin@aiviks.lt

tel. (8) 706 68073, (8) 706 62037.

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Dėl duomenų teikėjų registracijos į AIVIKS sistemą kreiptis į sistemos administratorių.

 

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO PAGAL SRITIS:

dėl ūkio subjekto aplinkos monitoringo (taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų, poveikio aplinkai) duomenų teikimo kreiptis į Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vedėją Mildą Račienę, tel. 8 706 62 043

dėl  radiologinio monitoringo duomenų teikimo kreiptis į Radiologijos skyriaus vedėją Beatą Vilimaitę Šilobritienę, tel. 2750474

dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos duomenų kreiptis į Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Genovaitę Lunskutę,  tel. 8 706 68 077

dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos kreiptis į Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vedėją Mildą Račienę, tel. 8 706 62 043

dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, tel. 870662012 arba  vyr. specialistą Mindaugą Šimanskį, tel. 870663439

dėl su nuotekomis išleidžiamų teršalų inventorizacijos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr.  specialistą Mindaugą Šimanskį, tel. 870663439

dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus kreiptis Cheminių medžiagų skyriaus bendruoju konsultavimo telefonu, tel. 2126090 arba el.paštu chemija@aaa.am.lt

dėl nuotekų dumblo kokybės apskaitos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, tel. 8 706 62 012

dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas kreiptis Cheminių medžiagų skyriaus bendruoju konsultavimo telefonu, tel. 2126090 arba el.paštu chemija@aaa.am.lt

dėl duomenų ir informacijos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrui kreiptis į Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Genovaitę Lunskutę,  tel. 8 706 68 077