Aplinkos oro kokybės vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje, kurios plotas yra 65300 kvadratinių kilometrų, atsižvelgus į užterštumo lygį, administracinę struktūrą ir gyventojų tankį, išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei viena zona. Vilniaus aglomeracijos ribos sutampa su Vilniaus miesto, kurio teritorijos plotą sudaro 401 km2, ribomis, vidutinis gyventojų skaičius 2010 m. Vilniuje siekė 560,2 tūkst., Kauno aglomeracija apima Kauno miesto teritoriją, kurios plotas yra 157 km2, vidutinis gyventojų skaičius 2010 m. siekė 348,6 tūkst. Zona yra likusioji šalies teritorijos dalis, kurios plotą sudaro 64742 km2 ir joje 2010 m. gyveno 2420,8 tūkst. gyventojų. Zonų ir aglomeracijų sąrašai bei jų ribos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. D1-574/V-1056 (Žin. 2008, Nr. 130-4998). Siekiant tinkamai valdyti aplinkos oro kokybę visoje Lietuvos teritorijoje, Aplinkos oro apsaugos įstatymu kiekvienai savivaldybei nustatyta pareiga parengti ir įgyvendinti Aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Jeigu yra viršijamos nustatytos oro kokybės normos, atitinkama savivaldybė ateinančiais kalendoriniais metais turi patikslinti Aplinkos oro kokybės valdymo programą ir numatyti papildomas priemones oro kokybei pagerinti per konkretų laikotarpį.