Oro taršos duomenys

Oro antropogeninė tarša

 Metai  Dokumentai
 2011

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje 2011 m. (t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje 2011 (apskritys, t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra  2011 m.

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje 2011 m. (t/metus)

 2010

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje 2010 m. (t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje 2010 m. (t/metus)

 2009

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje 2009 m. (t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 2008  Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)
 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus,kg/metus)
 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra
 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje ( t/metus)
 2007  Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)
 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus,kg/metus)
 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra
 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje ( t/metus)

 

Tarša iš mobilių taršos šaltinių

Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje 2006 m. ( t/metus)

 

Mobilus teršimo šaltinis Šaltinių skaičius Azoto oksidai Anglies monoksidas Sieros anhidridas Angliavan-deniliai  Kietos dalelės  Iš viso
 1. Autotransportas  25646  3087,841  26443,102  296,175  6930,076  427,452  37184,646
 a) Krovininiai automobiliai  12075  1912,095  14922,687  138,944  4270,508  241,704  21485,938
 b) Autobusai  2055  571,447  4163,652  110,052  1055,574  76,887  5977,612
 c) Lengvieji automobiliai  11438  599,815  7318,069  47,005  1594,221  36,049  9595,159
 2. Kitos mašinos su VDV  9574  953,152  6144,603  64,920  1761,265  152,106  9076,046
 3. Geležinkelis  546  4593,276  1472,021  117,756  239,659  65,869  6488,581
 4. Lėktuvai  10  63,919  147,804    19,794    231,517
 5. Jūrų laivai  73  170,661  67,664  113,736  37,775  12,082  401,918
 6. Upių laivai  78  58,421  84,898  1,266  30,513  5,859  180,957
Iš viso  35927  8927,270  34360,092  593,853  9019,082  663,368  53563,665

Duomenys, surinkti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, pildant valstybinę statistinę ataskaitą Forma Nr.2-Atmosfera

 

Tarša iš stacionarių taršos šaltinių

Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje 2007 m. (t/metus)

 

Eil.

Nr.

Teršalai

Įšsiskyręs kiekis (t/metus)

Pateko į valymo įrenginius (t/metus)

Faktiškai

sugaudytas

kiekis

(t/metus)

Išmesta į atmosferą (t/metus)

1

1,1,1,2,2-pentafluor,-3-dichloropropanas (freonas-225ca)

0,000

 

 

0,000

2

1,1-difluor,-1-chloretanas (freonas-142b)

1,059

 

 

1,059

3

1,2,3-trimetilbenzolas

0,388

 

 

0,388

4

1,2,4-trimetilbenzolas

9,909

1,248

1,242

8,667

5

1,3 – butadienas (divinilas)

0,048

 

 

0,048

6

1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)

3,177

0,650

0,645

2,532

7

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris)

1,759

 

 

1,759

8

3,4 – benzpirenas (benz(a)pirenas)

0,000

 

 

0,000

9

acetaldehidas (acto aldehidas)

5,190

0,164

0,155

5,035

10

acetonas (dimetilketonas)

14406,019

13237,678

12772,935

1633,084

11

acto rūgštis (etano rūgštis)

22,020

 

 

22,020

12

akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis)

0,002

 

 

0,002

13

akrilo nitrilas

4,165

 

 

4,165

14

akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)

13,070

0,277

0,186

12,884

15

alavas ir jo junginiai

0,091

 

 

0,091

16

aliuminio oksidas

0,149

0,024

0,019

0,130

17

aliuminis

0,004

 

 

0,004

18

amofosas

11,387

6,616

6,036

5,351

19

amoniakas

18183,469

17787,511

17625,502

557,967

20

amonio chloridas

0,060

 

 

0,060

21

amonio nitratas (amonio salietra)

4538,072

4522,777

4122,152

415,920

22

anglies (II) oksidas (A) (anglies monoksidas, smalkės)

12953,511

 

 

12953,511

23

anglies (II) oksidas (B) (anglies monoksidas, smalkės)

8308,952

3895,061

3860,713

4448,239

24

anglies (II) oksidas (C) (anglies monoksidas, smalkės)

3704,907

 

 

3704,907

25

anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)

0,000

 

 

0,000

26

arsenas ir jo junginiai

0,001

 

 

0,001

27

azoto oksidai (A)

5766,756

 

 

5766,756

38

azoto oksidai (B)

4467,192

2,778

 

4467,192

29

azoto oksidai (C)

7402,920

7059,519

6638,785

764,135

30

azoto rūgštis

0,535

 

 

0,535

31

bario karbonatas

0,000

 

 

0,000

32

benzaldehidas (benzoino aldehidas)

0,435

 

 

0,435

33

benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)

10,727

1,291

1,271

9,456

34

benzoantracenas

0,000

 

 

0,000

35

benzolas (benzenas)

36,783

0,233

0,227

36,556

36

bismuto oksidas

0,000

 

 

0,000

37

boro rūgštis

0,124

 

 

0,124

38

butanolis (butilo alkoholis)

71,254

1,436

1,413

69,841

39

butanonas (metiletilketonas)

5,731

 

 

5,731

40

butilacetatas

255,114

0,387

0,058

255,056

41

butilceliozolvas (etilenglikolio monoizobutilo eteris, butilglikolis)

22,735

 

 

22,735

42

cerio oksidas

0,000

 

 

0,000

43

chloras

0,052

 

 

0,052

44

chlorbenzolas

0,010

 

 

0,010

45

chloro vandenilis (druskos rūgštis)

46,349

44,374

38,069

8,280

46

chloroprenas

0,002

 

 

0,002

47

chromas šešiavalentis

0,151

0,018

0,015

0,136

48

cikloheksanas

0,021

 

 

0,021

49

cikloheksanonas

0,473

 

 

0,473

50

ciklopentanas (pentametilenas)

2,735

 

 

2,735

51

cinkas ir jo junginiai

0,372

0,024

0,020

0,352

52

diacetonas (diacetono alkoholis)

0,973

0,640

0,096

0,877

53

dichlordifluormetanas (freonas-12)

0,000

 

 

0,000

54

dietanolaminas (2,2'-dioksietilaminas, 2,2'-imidoetanolis)

1,828

 

 

1,828

55

difluorchlormetanas (freonas-22)

1,816

 

 

1,816

56

difenilmetandiizocianatas

1,324

 

 

1,324

57

dimetilaminas

2,282

 

 

2,282

58

dimetiletanolaminas

0,436

 

 

0,436

59

dimetilo eteris

24,098

 

 

24,098

60

dimetilsulfidas

0,064

 

 

0,064

61

dioktiftalatas

0,000

 

 

0,000

62

emulsolas

0,126

 

 

0,126

63

epichlorhidrinas (3-chlor-1,2-epoksipropanas)

77,779

 

 

77,779

64

etanolaminas

1,920

 

 

1,920

65

etanolis (etilo alkoholis)

738,592

524,630

493,915

244,677

66

etilacetatas

84,448

9,891

9,562

74,886

67

etilbenzolas

61,522

8,244

8,227

53,295

68

etilenas

0,492

 

 

0,492

69

etilendiglikolis (diglikolio eteris)

0,250

 

 

0,250

70

etilenglikolis (etandiolis)

11,470

0,551

0,540

10,930

71

etileno dioksidas (dioksanas)

1,621

0,480

0,475

1,146

72

etileno oksidas

0,003

 

 

0,003

73

etilo eteris (dietilo eteris)

0,001

 

 

0,001

74

etoksipropilacetatas

0,013

 

 

0,013

75

fenolis

21,660

17,895

13,423

8,237

76

fluoro neorganiniai junginiai, apskaičiuoti kaip fluoridai

2207,104

2206,618

2202,869

4,235

77

fluoro vandenilis

697,134

694,437

679,961

17,173

78

formaldehidas (skruzdžių aldehidas)

68,158

42,878

30,943

37,215

79

fosforo (V) oksidas (fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas)

0,183

 

 

0,183

80

ftalio anhidridas

0,054

 

 

0,054

81

furfurilo alkoholis

5,291

 

 

5,291

82

furfurolas (2-formilfuranas)

17,321

 

 

17,321

83

geležis ir jos junginiai

6,407

0,683

0,512

5,895

84

gyvsidabris ir jo junginiai

0,000

 

 

0,000

85

heksametilen-1,6-diizocianatas

0,050

 

 

0,050

86

hidrazinai

0,186

 

 

0,186

87

hidrohinonas (p-Dioksibenzolas)

0,036

 

 

0,036

88

izobutanas

0,175

 

 

0,175

89

izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metilpropanolis)

39,208

1,389

1,383

37,825

90

izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris)

5,224

 

 

5,224

91

izobutilenas (2-metilpropenas)

0,025

 

 

0,025

92

izoprenas (2-metilbutadienas-1,3)

0,006

 

 

0,006

93

izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis)

73,319

1,193

0,179

73,140

94

izopropilbenzolas (kumolas)

0,526

0,510

0,509

0,017

95

kadmis ir jo junginiai

0,011

 

 

0,011

96

kalcio chloridas

0,000

 

 

0,000

97

kalcio karbonatas

0,000

 

 

0,000

98

kalcio oksidas (negesintos kalkės)

793,331

792,406

790,433

2,898

99

kalio chloridas

4,324

0,022

0,022

4,302

100

kalio hidroksidas

0,041

 

 

0,041

101

kaprolaktamas

0,001

 

 

0,001

102

karbamidas

96,776

89,695

62,578

34,198

103

kietosios dalelės (A)

4519,014

4150,716

3854,147

664,867

104

kietosios dalelės (B)

267390,087

267288,977

266994,702

395,385

105

kietosios dalelės (C)

399464,755

398594,521

396892,820

2571,935

106

kobaltas

0,000

 

 

0,000

107

ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)

449,530

32,434

32,328

417,202

108

lakieji organiniai junginiai (nepaminėti šiame sąraše)

23232,920

9896,288

9833,850

13399,070

109

magnio oksidas

0,053

 

 

0,053

110

maleino anhidridas (2,5 – furandionas)

0,002

 

 

0,002

111

manganas,mangano oksidai ir kiti mangano junginiai

4,576

1,043

0,809

3,767

112

metanolis (metilo alkoholis)

32,408

 

 

32,408

113

metilacetatas

1,080

0,030

0,027

1,053

114

metilakrilatas

0,025

 

 

0,025

115

metileno chloridas (dichlormetanas)

77,194

42,026

39,993

37,201

116

metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas)

1,627

0,380

0,057

1,570

117

merkaptanai ir kiti tioalkoholiai

0,020

 

 

0,020

118

metilmetakrilatas

0,973

 

 

0,973

119

metilmetoksipropilacetatas

0,072

 

 

0,072

120

metilo chloridas (chlormetanas)

0,000

 

 

0,000

121

metilpentanas

5,092

 

 

5,092

122

metil-tret-butilo-esteris (2-metoksi-2-metilpropanas)

70,114

4,410

4,383

65,731

123

metoksipropilacetatas

4,609

 

 

4,609

124

molibdeno junginiai

0,000

 

 

0,000

125

monoetanolaminas

0,000

 

 

0,000

126

naftalinas

0,000

 

 

0,000

127

natrio chloridas (valgomoji druska)

0,034

 

 

0,034

128

natrio karbonatas (kalcinuotoji soda)

8,905

8,837

7,890

1,015

129

natrio nitratas (natrio salietra)

0,000

 

 

0,000

130

natrio nitritas

0,005

 

 

0,005

131

natrio sulfatas

0,085

0,085

0,077

0,008

132

natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas)

1,992

0,053

0,044

1,948

133

nikelis ir jo junginiai

0,095

 

 

0,095

134

o-Fosforo rūgštis

0,126

 

 

0,126

135

oksalo rūgštis

0,081

 

 

0,081

136

ozonas

2,197

 

 

2,197

137

p-Toluolsulfo rūgštis

1,441

 

 

1,441

138

parafinas

0,181

 

 

0,181

139

pentanolis (amilo alkoholis)

0,323

 

 

0,323

140

poliizocianatas

0,314

 

 

0,314

141

polietilenpropilaminas

0,043

 

 

0,043

142

polipropilenas

0,010

 

 

0,010

143

propandiolis -1,2 (propilenglikolis)

3,073

 

 

3,073

144

propanalis (propiono aldehidas)

0,411

 

 

0,411

145

selenas ir jo junginiai

0,000

 

 

0,000

146

sieros dioksidas (A) (sieros anhidridas (A))

11033,347

1193,413

1039,463

9993,884

147

sieros dioksidas (B) (sieros anhidridas (B))

4489,449

365,457

359,262

4130,187

148

sieros dioksidas (C) (sieros anhidridas (C))

4496,244

 

 

4496,244

149

sieros rūgštis

9,355

0,440

0,367

8,988

150

sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)

1374,488

1371,600

1371,567

2,921

151

skruzdžių rūgštis (metano rūgštis)

0,814

 

 

0,814

152

solventnafta

85,261

13,006

12,798

72,463

153

stibis ir jo junginiai

0,000

 

 

0,000

154

stirolas (stirenas)

23,532

0,075

0,062

23,470

155

stroncio karbonatas

0,015

 

 

0,015

156

sulfito rūgštis

0,000

 

 

0,000

157

sviesto aldehidas (butanalis)

0,065

 

 

0,065

158

terpentinas

24,649

 

 

24,649

159

tetrachloretilenas (perchloretilenas)

31,052

7,353

4,022

27,030

160

tetrafluordibrometanas (halonas 2402)

0,000

 

 

0,000

161

tetrahidrofuranas (TGF,oksolanas)

2,382

 

 

2,382

162

titano oksidas

0,001

 

 

0,001

163

toluilendiizocianatas

3,802

3,761

3,740

0,062

164

toluolas (toluenas)

194,864

1,633

1,616

193,248

165

trichloretilenas

0,928

 

 

0,928

166

trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20)

0,027

 

 

0,027

167

trikrezolis

6,743

6,499

6,489

0,254

168

valerijono rūgštis (pentano rūgštis)

0,004

 

 

0,004

169

vanadžio pentoksidas (A)

59,085

30,347

29,251

29,834

170

vanadžio pentoksidas (B)

12,860

 

 

12,860

171

vandenilio peroksidas

0,000

 

 

0,000

172

varis ir jo junginiai

0,037

 

 

0,037

173

vinilacetatas

0,607

 

 

0,607

174

vinilo chloridas

0,501

 

 

0,501

175

volframo (VI)oksidas (volframo anhidridas, volramo trioksidas)

0,000

 

 

0,000

176

švino organiniai ir neorganiniai junginiai

0,115

 

 

0,115

177

IŠ VISO

802429,189

733967,612

729854,834

72574,354

178

Iš jų kietų:

676897,390

675477,847

672753,494

4143,895

179

Iš jų skystų ir dujinių:

125531,798

58489,765

57101,340

68430,458

Duomenys, surinkti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, pildant ataskaitą Forma Nr.2-Atmosfera

 

Panaudoti pažymėjimai:

Prie kai kurių teršalų pavadinimų pažymėtos raidės reiškia:

  1. - teršalai, išsiskiriantys gaminant šiluminę ir elektros energiją. (Tai visų rūšių ir įvarios paskirties katilinių išmetami teršalai);

  2. - tai teršalai, išsiskiriantys gamybiniuose procesuose deginant organinį kurą (degimo krosnys, stiklo lydymo krosnys ir pan.);

  3. - tai teršalai, išsiskiriantys cheminių reakcijų metu.