« Atgal

Kontaktai

IS AIVIKS tvarkytojo kontaktai:

Aplinkos apsaugos agentūra

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000

el.p. aaa@aaa.am.lt

Adresas internete: https://aaa.lrv.lt/

Klausimus dėl sistemos sutrikimų galite pateikti sistemos administratoriui: 

el.p. pagalba@gamta.lt

https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/1/group/25

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Rekomenduojame susipažinti su aktualia informacija dėl duomenų teikėjų registracijos, prisijungimo, kitų sistemos naudojimo ypatumų: https://aplinka.lt/web/guest/pagalba

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO PAGAL SRITIS:

dėl ūkio subjekto aplinkos monitoringo (taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų, poveikio aplinkai) duomenų teikimo kreiptis į Oro taršos prevencijos skyrius vedėją Loretą Jovaišienę, tel. 8 686 48427, Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėją Živilė Vainienę, tel. 8 619 28440, Vandenų taršos prevencijos skyriaus vedėją Virgiliją Kozakienę, te. 8 687 36296

dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos duomenų kreiptis į Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Genovaitę Lunskutę,  tel. 8 706 68 077

dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos kreiptis į Oro taršos prevencijos skyrius vedėją Loretą Jovaišienę, tel. 8 686 48427

dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, tel. 870662012

dėl su nuotekomis išleidžiamų teršalų inventorizacijos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, tel. 870662012

dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus kreiptis į Cheminių medžiagų skyriaus specialistes Žiedūną Vasiliūnę tel. 8 706 68 054, Vilmą Uldukienę 8 706 68 055, Moniką Avižienę +370 665 50319, 8 706 62 048 arba el.paštu chemija@aaa.am.lt

dėl nuotekų dumblo kokybės apskaitos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, tel. 8 706 62 012

dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas kreiptis  į Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistes Liną Vilniškę, tel. 8 686 25 926 arba Agnę Kavšinę, tel. 8 706 68 087

dėl duomenų ir informacijos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrui kreiptis į Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Genovaitę Lunskutę,  tel. 8 706 68 077

Pastaba: šiuo metu ūkio subjektų inventorizacijos ataskaitos ar patikslinti galiojantys inventorizacijos ataskaitų duomenys nėra kaupiami IS AIVIKS sistemoje, todėl ūkio subjektai ataskaitas ar patikslintus ataskaitų duomenis teikia el. paštu aaa@aaa.am.lt arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti.


vandens naujienos, testavimas

About ICISEM

ICISEM is the Integrated Computerised Information System for Environmental Management. That system is dedicated for state and municipality institutions, international environmental organizations and society to provide reliable information and data on the state of environmental quality and crucial anthropology impact on the state of environmental changes.

ICISEM electronic services are allocated for private and legal persons to submit data of environmental quality, for municipality – to gather information of air and bathing water quality, for environmental specialist and society – to get data and information of the environmental state quality.

Using ICISEM it is possible to gather environmental monitoring data analysis and information in your own territory, to present information of bathing water quality for competent institutions, to analyze gathered data and picture data on maps.

Gathered information and data of the state of environment at ICISEM is accessed by portal:http://aplinka.lt

ICISEM portal submit information of air, water, landscape, waste management, chemical substances, climate change. At ICISEM portal it is possible to find and to download reliable and actual information related to environmental data, pollution objects, reports on the state of environmental and anthropology pollution.


Aktuali informacija

Aktuali informacija

Dėl techninės profilaktikos nuo 17:00 iki 17:30 neveiks Aplinka.lt portalas. Atsiprašome už nepatogumus.