Kontaktai

IS AIVIKS tvarkytojo kontaktai:

Aplinkos apsaugos agentūra

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000

el.p. aaa@aaa.am.lt

Adresas internete: https://aaa.lrv.lt/

Klausimus dėl sistemos sutrikimų galite pateikti sistemos administratoriui: 

el.p. pagalba@gamta.lt

https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/1/group/25

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Rekomenduojame susipažinti su aktualia informacija dėl duomenų teikėjų registracijos, prisijungimo, kitų sistemos naudojimo ypatumų: https://aplinka.lt/web/guest/pagalba

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO PAGAL SRITIS:

dėl ūkio subjekto aplinkos monitoringo (taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų, poveikio aplinkai) duomenų teikimo kreiptis į Oro taršos prevencijos skyrius vedėją Loretą Jovaišienę, tel. 8 686 48427, Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėją Živilė Vainienę, tel. 8 619 28440, Vandenų taršos prevencijos skyriaus vedėją Virgiliją Kozakienę, te. 8 687 36296

dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos duomenų kreiptis į Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Genovaitę Lunskutę,  tel. 8 706 68 077

dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos kreiptis į Oro taršos prevencijos skyrius vedėją Loretą Jovaišienę, tel. 8 686 48427

dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, tel. 870662012

dėl su nuotekomis išleidžiamų teršalų inventorizacijos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, tel. 870662012

dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus kreiptis į Cheminių medžiagų skyriaus specialistes Žiedūną Vasiliūnę tel. 8 706 68 054, Vilmą Uldukienę 8 706 68 055, Moniką Avižienę +370 665 50319, 8 706 62 048 arba el.paštu chemija@aaa.am.lt

dėl nuotekų dumblo kokybės apskaitos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, tel. 8 706 62 012

dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas kreiptis  į Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistes Liną Vilniškę, tel. 8 686 25 926 arba Agnę Kavšinę, tel. 8 706 68 087

dėl duomenų ir informacijos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrui kreiptis į Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Genovaitę Lunskutę,  tel. 8 706 68 077

Pastaba: šiuo metu ūkio subjektų inventorizacijos ataskaitos ar patikslinti galiojantys inventorizacijos ataskaitų duomenys nėra kaupiami IS AIVIKS sistemoje, todėl ūkio subjektai ataskaitas ar patikslintus ataskaitų duomenis teikia el. paštu aaa@aaa.am.lt arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti.