Vidutinės metinės teršalų koncentracijos aplinkos ore

aplinka.lt
Vidutinės SO2; NO2; KD10; KD2,5; benzeno; švino; arseno; kadmio; nikelio; benzo(a)pireno koncentracijų vertės